• TEM2-100 + TEM2-232 515 hits TEM2-100 + TEM2-232