• TEM2-100 + TEM2-232 514 hits TEM2-100 + TEM2-232