• TEM2-085 570 hits TEM2-085
  • TEM2-085 614 hits TEM2-085
  • TEM2-085 603 hits TEM2-085
  • TEM2-085 516 hits TEM2-085
  • TEM2-093 + TEM2-085 368 hits TEM2-093 + TEM2-085
  • TEM2-085 + TEM2-093 317 hits TEM2-085 + TEM2-093
  • TEM2-052 + TEM2-085 460 hits TEM2-052 + TEM2-085