• TEM2-085 580 hits TEM2-085
  • TEM2-085 619 hits TEM2-085
  • TEM2-085 606 hits TEM2-085
  • TEM2-085 523 hits TEM2-085
  • TEM2-093 + TEM2-085 371 hits TEM2-093 + TEM2-085
  • TEM2-085 + TEM2-093 317 hits TEM2-085 + TEM2-093
  • TEM2-052 + TEM2-085 463 hits TEM2-052 + TEM2-085