• TEM2-116 + TEM2-277 619 hits TEM2-116 + TEM2-277