• TEM2-142 + TEM2-234 374 hits TEM2-142 + TEM2-234