• TEM2-142 + TEM2-234 377 hits TEM2-142 + TEM2-234