• TEM2-227 + ST44-R008 1240 hits TEM2-227 + ST44-R008