• TEM2-227 + ST44-R008 1255 hits TEM2-227 + ST44-R008